Надконс

Kонсултантски услуги в областта на строителния надзор

Поредицата земетресения, разтърсили страната през последната седмица, повдигна редица сериозни въпроси, един от които касае сеизмичната устойчивост на сградите в България. Еднозначен отговор на този въпрос няма, тъй като сградите са строени в различни периоди, в които е имало различни изисквания към строежите.

След земетресението в Стражица от 1986 г., през 1987 г. влизат в сила специални Норми за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони, които въвеждат по-строги изисквания за устойчивост на сградите на сеизмични въздействия. Строителните изисквания в тази област са допълнени и конкретизирани с нови наредби от 2007 и 2012 г. Сградите, които са проектирани и изпълнени преди 1987 г., не са в съответствие с новите изискванията за сеизмична осигуреност. Те имат степен на устойчивост на сеизмични въздействия, съобразена с действащата при проектирането им нормативна уредба. (Източник: ДНСК)

За определяне на техническото състояние на по-стари сгради е необходимо извършването на техническо обследване и паспортизиране. Обследването на сградата цели определяне на основните й конструктивни параметри, включително сеизмична устойчивост, носимоспособност и дълготрайност на строежа. Въз основа на резултатите се изготвя конструктивна експертиза, в която се дава оценка на състоянието на сградата и при необходимост се предписват мерки за укрепването й.

Действащите към момента в България нормативни разпоредби изискват новостроящите се сгради в районите с доказана сеизмична активност да се проектират така, че да издържат на трусове до 9-а степен по Европейската макросеизмична скала (EMS), което съответства на 7.4-7.5 по Рихтер. За по-голямата част от страната изискванията са за 7 или 8 по EMS (съответно 6 и 6.7 по Рихтер).

Фирма НАДКОНС извършва обследване и издаване на технически паспорти на съществуващи и новостроящи се сгради.