Надконс

Kонсултантски услуги в областта на строителния надзор

С обнародването на Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите през 2006 г. бяха дадени следните срокове за съставяне на технически паспорти на съществуващи сгради (преходни и заключителни разпоредби на Наредба № 5):

– Сгради от първа категория – до 31 декември 2008 г.;

– Сгради от втора категория – до 31 декември 2010 г.;

– Сгради от трета категория – до 31 декември 2012 г.;

– Сгради от четвърта категория – до 31 декември 2014 г.;

– Сгради от пета категория – до 31 декември 2016 г.

В края на 2011 г. с наредба на Министерството на регионалното развитие и благоустройството сроковете за изготвяне на технически паспорти бяха удължени с 2 години. (Виж Новини)

Изготвянето на технически паспорт на съществуваща сграда включва:

1. Определяне на основните технически характеристики на строежа.

Основни технически характеристики се определят от екипа специалисти на фирмата за строителен надзор по всички части (Архитектура, Конструкции, Електро, ВиК, Отопление и вентилация и др.).

В зависимост от първоначалната оценка на състоянието на сградата, специалистът по част „Конструкции“ може да се наложи да извърши цялостно обследване на сградата с цел определяне на основните й конструктивни параметри като носимоспособност, сеизмична устойчивост, дълготрайност на строежа и др.

2. При изготвянето на технически паспорт на съществуващи сгради, енергийният паспорт се заменя от сертификат за енергийните характеристики на сградата. Този сертификат се изготвя от фирми, лицензирани според изискванията на Закона за енергийна ефективност.

Като резултат от извършените обследвания, консултантската фирма за строителен надзор съставя технически паспорт на сградата, в който се предписват мерки за поддържане на безопасна експлоатация на строежа, включващи необходими мерки по поддръжката, както и неотложни текущи и/или основни ремонтни дейности.

В сертификата за енергийните характеристики на сградата се предписват и енергоспестяващи мерки, с цел сградата да попадне в един от разрешените класове за енергопотребление съгласно Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради.

В повечето случаи мерките, предписани в техническия паспорт и в енергийния сертификат ще изискват сходни ремонтни дейности, което е още една причина за успоредното изготвяне на двата документа.

Изготвянето на сертификат за енергийни характеристики би могло да донесе и допълнителни ползи за собствениците на сградата. Според чл. 24, ал.1, т. 18 и т.19, при изпълнение на определени условия, е възможно сградата да бъде освободена от данъци за период от 3 до 10 години, като това е валидно само за сгради, въведени в експлоатация преди 01.01.2005 г.

 

Фирма НАДКОНС е издала технически паспорти на следните по-големи обекти (съществуващи сгради):

  • Сграда на Министерство на физическото възпитание и спорта (Спортна палата), гр. София; 
  • Национален възстановителен център „Диана“ при плувен комплекс „Диана“, МФВС;
  • Учебно-спортна възстановителна база язовир „Пчелина“, МФВС; 
  • Сграда с офисни помещения, бул. Васил Левски, гр. София.